Algemene Voorwaarden

 

Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Main Events en op alle met Main Events aangegane overeenkomsten waarbij dit vermeld wordt. Van het in deze algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de huurder naar zijn AV verwijst, zijn de voorwaarden van de huurder niet van toepassing. Waar in deze AV gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Onder de "huurder" wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot een met ons gesloten huur en/of dienstovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “huurder” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

 

1 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.1 De aanbiedingen, offertes, prijsopgaven of andere bijlagen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële huurders en huurders tot het doen van een aanbod.

1.2 De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 1 zijn voldaan.

1.3 De prijzen genoemd in de bijlage zijn slechts 30 dagen geldig tenzij anders vermeld. Main Events garandeert de juistheid maar zet drukfouten onder voorbehoud. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

1.4 Een aanbod van de huurder om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Main Events van de huurder mondeling of schriftelijk bevestigend antwoord heeft gekregen op een offerte of andere uitnodiging tot aanbod onzerzijds. Is er een mondelinge overeenkomst gesloten, dan beschouwt Main Events deze als een optie, die eerst van allebei de kanten schriftelijk moet worden bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij een contract naar de huurder verzenden en deze ondertekend retour krijgen.

1.5 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Main Events schriftelijk zijn vastgelegd.

1.6 Huurder en Main Events komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de contractprocedure is voldaan, zie 1.4.

 

2 Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Euro. (€)

2.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materiaalprijzen, loon- en transportkosten.

2.3 Als op onze prijslijsten of offertes een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De huurder kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks kenbaar te maken.

 

3 Betaling

3.1 Als Main Events na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de huurder kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Main Events onder de overeenkomst van de huurder te vorderen mocht mocht hebben, zulks naar keuze van Main Events.

3.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de huurder in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Main Events op de huurder onmiddellijk opeisbaar.

3.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door huurder is deze vanaf de dag waarop betaling aan Main Events uiterlijk plaats diende te vinden aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

 

3.4 Ten laste van de huurder komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook als gevolg van niet nakoming door huurder van diens verplichtingen heeft moeten maken.

3.5 Ingeval van niet-tijdige betaling is Main Events bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de huurder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

3.6 Ontbindt de huurder later dan 14 dagen voor de bewuste huurdag de overeenkomst, dan betaald de huurder annuleringskosten, te weten 30% van de gestelde prijs, 2 dagen staat voor 70% en op de dag zelf voor 100%.

 

4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 In bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook blijven eigendom van Main Events in volle rechten.

4.2 Main Events behoudt zich het recht voor, om in bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook in overleg te gebruiken voor alle doeleinden waarvoor de producten zijn gemaakt. Behoudens hetgeen is afgesproken met een zulks vermelding Main Events geen enkele aansprakelijkheid voor schade vergoedingen voor het terug nemen van in bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook.

4.3 Levering van een product vindt plaats door transport van de huurder zelf. Ook beschadiging tijdens transport zijn voor de rekening van de huurder.

 

5 Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

5.1 De huurder is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Main Events geleverde producten en/of diensten.

5.2 De huurder zal Main Events direct schriftelijk, hetzij mondeling op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. Ook is de huurder verplicht eventuele te maken kosten, d.m.v. vernielingen, beschadigingen, dan al wel/ niet door derden, te vergoeden. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

6 Aansprakelijkheid

6.1 Main Events is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de huurder en anderen, tenzij er sprake is van of grove schuld onzerzijds. Main Events is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door huurder ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

6.2 Main Events is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met telecommunicatiebedrijven, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval elektriciteit, en andere storingen.

6.3 Ook is Main Events niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van Main Events wegens onderhoud of anderszins.

6.4 De huurder is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst

tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de huurder komen.

6.5 Main Events aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde

diensten. Tevens zal Main Events iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven mondelinge adviezen en

antwoorden op vragen, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

 

7 Overmacht

7.1 Alle apparatuur en crew leden, vermeld in offertes/contracten, zijn onder voorbehoud. Dit in verband met onmacht die Main Events kan treffen. Main Events zorgt altijd voor vervangend personeel, en/of vervangende apparatuur.

7.2 Indien Main Events door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

7.3 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

7.4 Onder overmacht van Main Events wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de levering door Main Events of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

7.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

8 Persoonsgegevens

8.1 Main Events zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld (transporteurs, etc.). Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Main Events te Almere, Nederland en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten

af te stemmen op uw interesses en om u hierover eventueel te informeren.

 

9 Toepasselijk recht en verdragen

9.1 Op de door ons gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

COPYRIGHT 2016 MAIN EVENTS

Algemene voorwaarden